17-α-Hydroxy Progesterone,17-OHP,17α-OH-progesterone  17-氫氧基黃體脂酮
5HTT genotyping,Serotonin Transporter- 5HTTLPR  血清素運送基因- 5羥色胺
Adiponectin,ACRP30  脂聯素
Alpha-1-antitrypsin(Stool),α-1-Antitrypsin (Stool),AAT(Stool)  α1-抗胰蛋白酶(Stool)
Anti-Sperm Antibodies,Circulating  抗精蟲抗體
Apolipoprotein E genotyping,Apo E genotyping  脂蛋白酶元E分型
Aquaporin-4 Ab,AQP4 Ab  水通道蛋白4抗體
Biopsy  外科病理
Chromogranin A,CgA  嗜鉻粒蛋白A
Chromosome analysis  染色體檢查(特殊)
 頁次:1/7頁  共70筆/頁 轉到